Huiselijk geweld

Cursussen voor kinderen, jongeren en ouders die getuige en/ of slachtoffer zijn (geweest) van geweld in het gezin.

Onze cursussen zijn gericht op de preventie van gedrags-/ en psychische problemen door de positieve factoren te versterken. Tijdig ingrijpen heeft tot doel verergering van het huiselijk geweld te voorkomen en de kans op het doorbreken van de spiraal van geweld te vergroten. Er wordt in ons aanbod voor 2016 onderscheid gemaakt in twee doelgroepen, namelijk jeugdigen (en hun ouders/ verzorgers) die getuige zijn geweest van huiselijk geweld en volwassen vrouwelijke slachtoffers. Naast groepscursussen bieden wij ook huisbezoeken voor een-op-een of gezinsbegeleiding.

Keurmerk meldcode

Wij hebben een keurmerk voor onze aanpak Keurmerk meldcode Huiselijk geweld en kindermishandelinggekregen van de Vereniging Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK).

Voor volwassenen

Cursussen voor vrouwen of echtparen waarbij sprake is geweest van huiselijk geweld. Wij bieden zowel individuele- als groepscursussen voor slachtoffers of echtparen.

Krachtige vrouwen

De basiscursus Krachtige Vrouwen is bedoeld voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met geweld in hun relatie (slaan, schoppen, beledigd of vernederd zijn of gedwongen worden tot dingen die u niet wilt). Gedurende de cursus kijken wij naar de krachten die u bezit en gaan die versterken. Hierbij gaan wij in op het versterken van uw mentale-/ en fysieke kwaliteiten, onder andere met een onderdeel zelfverdediging.

De Nieuwe Toekomst

Een nieuwe toekomst voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld: dat is het doel van het trainings- en coachingstraject De Nieuwe Toekomst. In het project gaan de vrouwen stappen zetten in het meedoen met de maatschappij. Zij worden ondersteund bij bijvoorbeeld het volgen van een opleiding of het vinden en doen van (vrijwilligers-) werk. Eerst door een training in de Toekomstwerkplaats, dan door de persoonlijke begeleiding van een vrijwillige coach.

Mediation

Mediation is bemiddeling voor (ex)partners waarbij sprake is/was van een ruzie en geweld in de relatie. Ouders gaan onder begeleiding van een bemiddelaar op zoek naar oplossingen met als doel de communicatie te verbeteren, afspraken te maken en een veilige leef- en opvoedsituatie te bewerkstelligen. Een ouderschapsplan met afspraken rondom de zorg en opvoeding van de kinderen is onderdeel van de mediation.

Vlinders in onweer

De cursus Vlinders in Onweer is bedoeld voor (echt)paren (tussen de 20-60 jaar) die te maken hebben (gehad) met geweld in hun relatie (lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld), een psychische stoornis of persoonlijkheidsproblematiek. Als de liefde er voor elkaar nog is, maar de communicatie is verstoord,  leert men in deze cursus te streven naar toch bij elkaar te blijven. Gedurende de cursus is er veel aandacht voor communiceren, conflicthantering en het doorbreken van geweld.

Positief opvoeden

In deze cursus ontdekken ouders hun persoonlijke manier van communiceren, leren ze hoe ze hun eigen grenzen kunnen aangeven en op 1 lijn kunnen komen naar hun kinderen. Er zijn 5 bijeenkomsten.

Opvoedstijlen in harmonie

Opvoedstijlen in harmonie is een cursus voor ouders die het niet eens worden over de Cursus Opvoedstijlen in harmoniebeste opvoeding voor hun kind, en met name voor ouders die in een vechtscheiding zitten of die hebben meegemaakt. In de cursus leren ze over de verschillende opvoedstijlen en krijgen ze inzicht in hun eigen opvoedstijl en die van uw (ex-)partner. Daarnaast leren ze hoe de ontwikkeling van een kind verloopt, welke opvoedstijl bij hun eigen kind past en  oefenen ze vaardigheden.

Voor kinderen

Cursussen voor kinderen die getuige en/ of slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Vanuit preventie gezien is de groep kinderen die getuige zijn geweest van geweld tussen hun ouders een belangrijke risicogroep. Gebleken is dat deze kinderen een grotere kans lopen om later zelf dader of opnieuw slachtoffer van huiselijk geweld te worden.
Bij de cursus voor kinderen gaat het om het spelenderwijs uiten van gevoelens, het uitwisselen van ervaringen, het doen van oefeningen en het ontwikkelen van een basisgevoel van veiligheid en vertrouwen. Bij de ouderbijeenkomsten van de kindcursussen worden uw eigen krachten verstrekt, uw zelfvertrouwen als opvoeder vergroot en wordt er gewerkt aan een positieve band tussen u en uw kind. U krijgt informatie over de ontwikkeling van kinderen en de gevolgen van het geweld. Kortom, u begint aan het opbouwen van een stabiele, veilige en gelukkige toekomst.

Als ik kon toveren – acht bijeenkomsten voor kinderen van 2-6 jaar, samen met hun verzorgende ouder.

Let op de kleintjes –  acht bijeenkomsten voor kinderen van 6-12 jaar, met twee ouderbijeenkomsten.

Heibel thuis –  vijf groepsbijeenkomsten voor tieners van 12-16 jaar en drie online chatsessies, met twee ouderbijeenkomsten.

Huisbezoeken

Wilt u dat wij bij u thuis langskomen en u een-op-een helpen? Of wilt u gezinsbegeleiding? Dat kan. Wij doen huisbezoeken in heel Rotterdam, daar waar er vraag naar is en voor elke leeftijd. Wij hebben geen wachtlijst. Huisbezoeken kunnen ook in combinatie met de verschillende cursussen worden aangeboden.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over dit thema of over onze cursussen Huiselijk geweld? Als u contact met ons opneemt, geven wij u graag meer informatie.