Voor professionals

Professionals in Welzijnswerk, Gezondheidszorg en Onderwijs kunnen hun expertise actueel houden door deel te nemen aan een van de volgende trainingen en masterclasses:  CRKBO-geregistreerde instelling

Professionals in het lager onderwijs kijken hier voor cursussen en masterclsses op scholen

Professionals in het voortgezet onderwijs klikken hier voor cursussen en masterclasses op scholen

Mini Gewichtige Gezinnen

Mini Gewichtige Gezinnen is een preventieve en integrale interventie van zes maanden bedoeld voor de ouders van kinderen van 0-4 jaar met een (risico) op overgewicht en obesitas. Een belangrijke subdoelgroep zijn gezinnen met een lage sociaal economische status (lage SES). Gebleken is dat overgewicht bij deze kinderen vaker voorkomt. Voor deze doelgroep is afstemmen op hun belevingswereld, plezier en samen met de ouders  actief zijn, erg belangrijk.

Het hoofddoel van Mini Gewichtige Gezinnen is dat meer kinderen tussen de 0 – 4 jaar een gezond gewicht hebben (beoordeeld door middel van de BMI-score), ter voorkoming van negatieve gevolgen van overgewicht voor de gezondheid.

Mini Gewichtige Gezinnen is opgebouwd volgens de Gouden Driehoek van Voeding, Bewegen en Opvoeding. Voor het combineren van bewegen, voeding en opvoeding is er één programma omdat deze verschillende elementen elkaars werkzaamheid versterken. Ook wordt er nauw samengewerkt met lokale partners, als jeugdgezondheidsprofessionals, beweeg- en voedingsdeskundigen en beweegaanbod. Door deze verbinding en integrale aanpak wordt duurzame gedragsverandering bij de gezinnen mogelijk.

De interventie bestaat uit groepsbijeenkomsten voor ouders op het terrein van voeding en opvoeding. Naast deze groepsbijeenkomsten vinden ook kookworkshops, bewegingsbijeenkomsten (voor ouders en kinderen samen) en huisbezoeken plaats. Voorafgaand en na afloop van de interventie vindt een individueel gesprek plaats met de gezinnen. Follow up door de verwijzer wordt gestimuleerd.

Mini Gewichtige Gezinnen focust zich op de ouders van kinderen met (risico op) overgewicht, opdat zij in staat zijn tot het duurzaam implementeren van een actieve, gezonde gezinsleefstijl. De interventie is uitermate geschikt voor ouders en voor kinderen met een lage SES. De bijeenkomsten zijn praktisch, dragen basale kennis over en zijn ervaringsgericht en laagdrempelig opgezet, zodat ze aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep. Verder is er een hoge mate van interactie en wordt veel aandacht besteed aan de manier waarop een gezonde gezinsleefstijl te realiseren valt wanneer er weinig financiële middelen zijn. Ook het sociale steun aspect is hiervoor zeer relevant omdat er vaak te weinig steunfiguren in het leven van het gezin zijn gemobiliseerd.

Thema’s die aan bod komen zijn: plezierig bewegen, voedingsinformatie en etiketten lezen, opvoedingsstijlen, doelen en belonen, interne versus externe prikkels, structuur en begrenzing en steun vragen.

Tijdens iedere bijeenkomst wordt ingespeeld op de inbreng van de ouders zelf. Actieve participatie wordt sterk gestimuleerd door het creëren van een veilige omgeving, het stellen van persoonlijke vragen en actief te luisteren (onder andere door middel van doorvragen). Integratie in het dagelijks leven wordt gestimuleerd door de thuisopdrachten en huisbezoeken.

Mini Gewichtige Gezinnen vraagt een kennisverbreding op het terrein van leefstijl, voeding, opvoeding en de belevingswereld van de doelgroep bij de uitvoerders. Daarnaast dienen de uitvoerders een competentiegerichte visie en werkwijze te ontwikkelen. Mini Gewichtige Gezinnen vraagt een coachende houding, flexibiliteit en eigenschappen om op maat te kunnen werken en in te kunnen spelen op de (belevingswereld van de) deelnemers.

Wanneer een externe organisatie  – van jeugdgezondheidszorgprofessionals, (leefstijl)- sportcoaches, welzijnswerkers, etc. – met deze interventie aan de slag wensen te gaan, volgen zij een train-de-trainer-traject bij Avant sanare. Deze training bestaat uit twee interventiedagen, één groepsintervisie en minimaal één keer persoonlijke intervisie met de verantwoordelijke van Avant sanare.

Tijdens dit train-de-trainer-traject wordt de externe organisatie geschoold in de benodigde kennis en vaardigheden om het programma uit te voeren. Ook ontvangen zij hulp en advies met betrekking tot de implementatievoorwaarden, zoals invulling van de fysieke ruimte en collegiaal overleg. Het train-de-trainer-traject wordt bij goed gevolg afgesloten met een certificaat. Tijdens de implementatie en uitvoering door de externe organisatie blijft Avant sanare beschikbaar voor ondersteuning middels intervisie.

Kosten:

 • train-de-trainer cursus: per persoon 365,00 exclusief btw
 • licentie: per persoon eerste jaar 150,00 exclusief btw
 • licentie: per persoon vanaf tweede jaar 125,00 exclusief btw
 • coaching en advisering per jaar: 1500,00 exclusief btw

Voor meer informatie:
https://www.netwerkinbeweging.nl/interventies/overzicht/21780
(zoek op titel met de zoekterm mini Gewichtige Gezinnen)

Formulier deskundigheidsbevordering
 •   Mini Gewichtige Gezinnen
    Gewichtige Gezinnen Jongeren
    Klaar voor de Start?!

 

Gewichtige Gezinnen Jongeren

De interventie bestaat uit twaalf groepsbijeenkomsten (m.b.t. gedrag en voeding) van elk 1,5 uur, 42 bewegingsbijeenkomsten, drie ouderbijeenkomsten, drie kookworkshops, vijf huisbezoeken en telefonisch of online contact met het gezin.

De volgende thema’s komen aan bod: basiskennis over (het belang van) voeding en bewegen, basisvaardigheden over (het belang van) voeding en bewegen, relatie tussen gevoelens, gedachten en gedrag, en vaardigheden.

Ook wordt er nauw samengewerkt met lokale partners, als jeugdgezondheidsprofessionals, beweeg- en voedingsdeskundigen en beweegaanbieders. Door deze verbinding en integrale aanpak wordt duurzame gedragsverandering bij de deelnemers mogelijk. De veronderstelling is dat de combinatie van bewegen, voeding en opvoeding elkaars werkzaamheid zullen versterken.

Nieuwe uitvoerders zijn verplicht een train-de-trainer-traject en supervisie bij Avant sanare te volgen. Deze training bestaat uit twee cursusdagen, één groepsintervisie en minimaal één keer persoonlijke intervisie met de verantwoordelijke van Avant sanare. Tijdens dit train-de-trainer-traject worden de professionals geschoold in de benodigde kennis en vaardigheden om het programma uit te voeren, maar ook ontvangen zij hulp en advies met betrekking tot de implementatievoorwaarden, zoals invulling van de fysieke ruimte en collegiaal overleg. Het train-de-trainer-traject wordt bij tenminste 80 % aanwezigheid afgesloten met een certificaat en licentie. Tijdens de implementatie en uitvoering door de getrainde professionals blijft Avant sanare beschikbaar voor ondersteuning middels intervisie.

Na het volgen van de basistraining ontvangen de deelnemers een licentie. Deze is persoonsgebonden en 1 jaar geldig.  De licentie kan telkens met een jaar worden verlengd.

Kosten:

 • train-de-trainer cursus (2 cursusdagen) inclusief 1 groepsintervisie en 1 individuele intervisie: per persoon 575,00 exclusief btw
 • licentie: per persoon eerste jaar 150,00 exclusief btw
 • licentie: per persoon vanaf tweede jaar 125,00 exclusief btw
 • coaching en advisering per persoon per jaar: 75,00 exclusief btw

Voor meer informatie:
https://www.netwerkinbeweging.nl/interventies/overzicht/21779
(zoek op titel met de zoekterm Gewichtige Gezinnen Jongeren)

Formulier deskundigheidsbevordering
 •   Mini Gewichtige Gezinnen
    Gewichtige Gezinnen Jongeren
    Klaar voor de Start?!

 

Klaar voor de start?!

Klaar voor de Start?! is een laagdrempelig groepsprogramma voor mensen met milde of matige depressieve klachten. Het is een integraal programma ter preventie van depressie bestaande uit 8 gezondheidsvoorlichtingen en 8 bewegingsbijeenkomsten (running, dansen of fietsles). Beide onderdelen worden afgestemd op de kenmerken van de doelgroep.

Na de interventie hebben de deelnemers plezier in bewegen, zijn de depressieve klachten verminderd, zijn zij in staat hun leefstijl actiever en gezonder vorm te geven en stromen zij door in regulier beweegaanbod. 
Tijdens de interventie Klaar voor de start?! komen de volgende thema’s aan bod: draagkracht/ draaglast, stemming en bewegen, stress en ontspanning, piekeren, slapen, grenzen stellen/ assertiviteit, duurzaam actief blijven, leefstijl en voeding. De thema’s van de gezondheidsvoorlichtingen worden ook geïntegreerd in het beweeggedeelte. Op deze manier komt de koppeling tussen lichaam en geest voor de deelnemers nog beter tot zijn recht en wordt de kans van het beklijven van de kennis en vaardigheden vergroot. Verder worden de bewegingsbijeenkomsten afgestemd op aspecten die voor de doelgroep nuttig en zinvol zijn, zoals lichamelijke en geestelijke activering, motoriek, coördinatie- en houdingsverbetering, samenwerking en uitwisseling met anderen, plezier maken en ervaren.

Tijdens iedere bijeenkomst wordt er gewerkt met en ingespeeld op hetgeen de deelnemers zelf inbrengen. Actieve participatie wordt sterk gestimuleerd, juist om de milde depressieve klachten kenbaar te maken. De nadruk bij dit programma ter preventie van depressie ligt op de kracht van de deelnemers: wat kan men allemaal wél? Met deze benadering wordt beoogd dat deelnemers positief naar zichzelf kijken en naar hun mogelijkheden. Het opzoeken van de grenzen van die mogelijkheden en de stimulans, verleidt mensen ertoe hun grenzen geleidelijk, in eigen tempo, te verleggen. Zowel de beweegdocent als cursusleider hebben een belangrijke rol hierin.
Voor het combineren van bewegen en gezondheidsvoorlichting in één programma is gekozen vanuit de veronderstelling dat beide benaderingen, praten en doen, elkaars werkzaamheid versterken: je leert door informatie tot je te nemen, te betrekken op je eigen leven, door ervaringen en tips uit te wisselen met anderen en je ondergaat de (heilzame) werking van beweging.

Klaar voor de start vraagt een kennisverbreding op het terrein van depressie, leefstijl en de belevingswereld van de doelgroep bij de uitvoerders. Daarnaast dienen zij een competentiegerichte visie op en werkwijze met de deelnemers te ontwikkelen. Klaar voor de start vraagt een coachende houding, flexibiliteit en eigenschappen om op maat te kunnen werken/ in te kunnen spelen op de (belevingswereld van de) deelnemers.
Wanneer een externe organisatie met deze interventie aan de slag wenst te gaan, zullen zij verplicht een train-de-trainer-traject moeten volgen bij Avant sanare. Deze training bestaan uit één cursusdag, één groepsintervisie en één keer persoonlijke intervisie met de verantwoordelijke van Avant sanare. Tijdens dit train-de-trainer-traject wordt de externe organisatie geschoold in de benodigde kennis en vaardigheden om het programma uit te voeren, maar ook ontvangen zij hulp en advies met betrekking tot de implementatievoorwaarden, zoals invulling van de fysieke ruimte en collegiaal overleg. Het train-de-trainer-traject wordt bij tenminste 80% aanwezigheid afgesloten met een certificaat. Tijdens de implementatie en uitvoering door de externe organisatie blijft Avant sanare beschikbaar voor ondersteuning middels intervisie.

Nieuwe uitvoerders zijn verplicht een train-de-trainer-traject en supervisie bij Avant sanare te volgen. Deze training bestaat uit een dagdeel van 4 uur, 2 uur groepsintervisie en 2 overlegmomenten met de verantwoordelijke van Avant sanare. Tijdens dit train-de-trainer-traject worden de professionals geschoold in de benodigde kennis en vaardigheden om het programma uit te voeren, maar ook ontvangen zij hulp en advies met betrekking tot de implementatievoorwaarden, zoals invulling van de fysieke ruimte en collegiaal overleg. Het train-de-trainer-traject wordt bij tenminste 80 % aanwezigheid afgesloten met een certificaat en licentie. Tijdens de implementatie en uitvoering door getrainde uitvoerders blijft Avant sanare beschikbaar voor ondersteuning middels intervisie.

Na het volgen van de basistraining ontvangen de deelnemers een licentie. Deze is persoonsgebonden en 1 jaar geldig.  De licentie kan telkens met een jaar worden verlengd.

Kosten:

 • train-de-trainer cursus (4 uur) inclusief 2 uur supervisie en 2 overlegmomenten: per persoon 175,00 exclusief btw
 • licentie: per persoon eerste jaar 125,00 exclusief btw
 • licentie: per persoon vanaf tweede jaar 125,00 exclusief btw

Voor meer informatie:
https://www.netwerkinbeweging.nl/interventies/overzicht/21781
(zoek op titel met de zoekterm Klaar voor de Start)

Formulier deskundigheidsbevordering
 •   Mini Gewichtige Gezinnen
    Gewichtige Gezinnen Jongeren
    Klaar voor de Start?!

Avant sanare maakt gebruik van cookies.

Je kunt de instellingen aanpassen via de button ‘Instellingen’. Benieuwd naar ons Privacy- en cookiebeleid? Check voor meer info de pagina

Privacy- en cookiebeleid